Stig och Ragna Gorthons Stiftelse

lämnar bidrag för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt för vård av behövande ålderstigna och sjuka som är eller har varit anställda till lands eller sjöss vid Gorthonrederierna eller dessas efterlevande änkor och barn.

Enligt stadgarna för Stig och Ragna Gorthons Stiftelse lämnas understöd bl a till svenska medborgare som är eller har varit anställda till lands eller sjöss vid Gorthonrederierna eller dessas efterlevande änkor och barn. För understöd fordras minst 10 års anställning (gäller ej anställda som drabbats av olycksfall i arbetet). Anställningen skall ha påbörjats före 1989-01-01. Bidrag lämnas för barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Bidrag från Stiftelser i Sverige kommer fortsättningsvis att prövas mot utgångspunkt av en ny Stiftelselag. Stor vikt kommer att läggas vid bedömning av behovet av stöd, varför det är viktigt att uppgifter om inkomst- och utgiftsförhållande är väl underbyggda. Fullständig kopia av senaste Inkomstdeklaration för både sökande själv samt för ev make, maka alt sambo måste medfölja ansökan.
Vid ansökan om bidrag/stipendier för studier ange målet för studierna, t.ex. typ av examen eller poäng vid högskolestudier. När bidragsbeviljade studier genomförts, måste intyg/betyg översändas till Stiftelsen, vilka sedan kan utgöra underlag för vidare bidrag/stipendier.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 augusti.
Postadress: Box 1417, 251 14, Helsingborg
Besöksadress: Stortorget 16, 3 tr, Helsingborg

Ansökningblankett kan erhållas från Stiftelsen, Box 1417, 251 14 Helsingborg, tel 042-18 33 57, (Besöksadress: Stortorget 16, 3 tr) fax 042-24 03 26 alternativt via hemsidan www.gorthonstiftelsen.se

Ansökningsblankett hittar du

HÄR