Beviljade ansökningar hösten 2021


Sökande Examen/tjänst
Område
Ändamål Summa
André,
Kristin
Doktorand, ST-läkare,
Kvinokliniken, Helsingborgs Lasarett
Hur påverkar etniskt ursprung risken för att drabbas av sfinkterskada vid vaginal förlossning? En retrospektiv registerbaserad studie i den svenska populationen. 147000
Annborn,
Martin
överläkare, dr med vet,
AnOpIVA, Helsingborg
Two parts: 1) A predefined substudy of the Target Temperature Management (TTM2) trial: Time until awakening, sedation and outcome. 2) Financial support for the position of site investigator (SI) at Helsingborg hospital for the clinical 281400
Annborn,
Martin
överläkare, dr med vet,
AnOpIVA, Helsingborg
Venös stenosincidens efter inläggning av dialyskateter i höger vena subclavia eller höger vena jugularis interna. Detta är en randomiserad kontrollerad prövning där Venös stenosincidens jämförs mellan grupperna som erhållit dialyskateter i höger vena jugularis interna och höger vena subclavia, 93500
Baltzis,
Spyridon
Doktorand vid Lunds Universitet, ST-läkare,
Psykiatriska kliniken Helsingborg
Kognitiva symptom vid schizofreni - en translationell studie Syftet är att studera de kognitiva symptom vid schizofreni på preklinisk samt klinisk nivå för att förklara bakomliggande patofysiologiska mekanismer, att utvärdera den nedsatta funktionsnivån och utveckla nya behandlingsmetoder. 220000
Bentzer,
Peter
Överläkare, Adjungerad Professor,
Anestesi och intensivvård, Helsingborgs Lasarett
Kan protokollstyrd adminstration av vätska som ges i andra syften än att stabilisera cirkulationen förbättra utfallet vid septisk chock? 440000
Bergenfeldt,
Henrik
ST-läkare, Med Dr,
VO Kirurgi, Helsingborgs Lasarett
Perioperative intensive care unit admission in colorectal cancer surgery – A nationwide registry-based study of the Swedish colorectal cancer and intensive care registries 236000
Bläckberg,
Mats
Öl, Ph D,
Helsingborg
Sterile wAter irriGAtion at nephroureterectomy for upper TRact urothelIAL carcinoma: a study on the effect on bladder tumour recurrence (SAGA-trial).Kan peroperativ blåssköljning med sterilt vatten under nefrouretärektomi för övre urotelial cancer minska risken för blåstumörrecidiv? 1010900
Broman,
Johanna
Specialistläkare, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Långvarig pediatrisk smärta ur ett nordiskt perspektiv (doktorandstudie). 4P-studien: Persistent Postoperative Pediatric Pain in Southern Sweden 369500
dahlquist,
karin
doktorand och specialistläkare gyn/ob,
Helsingborg
Anibiotics in obstetrics 311700
Eberhard,
Jonas
Docent, överläkare i psykiatri,
Helsingborgs lasarett
Kognitiva symptom vid schizofreni - en translationell studie (Cognitive Symptoms associated with Schizophrenia, CIAS - a translational study) 499000
Ebner,
Florian
Överläkare, med Dr,
VO AnOpIVA Helsingborg
Biomarkers of oxidative stress in preeclampsia in a cohort of intensive care patients – predictors of critical illness and development of future cardiovascular disease. 112000
Edelhamre,
Marcus
Överläkare, MD,
Kirurgkliniken, Helsingborg
Ansökan om full finansiering för inköp av kroppsammansättningsmätare-Bioimpedansmätare 214775
Edvinsson,
Camilla
Specialistläkare, doktorand,
Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Biomarkers of oxidative stress in preeclampsia in a cohort of intensive care patients 1.Identification of preeclamptic patients with high risk of developing critical illness with need for intensive care. 2.Risk assessment for the incidence of future cardiovascular disease. 230800
Ekdahl,
Anne
docent, överläkare,
Geriatriska sektionen
Skillnader i vårdkonsumtion, mortalitet och omsorgskostnader. Långtidsuppföljning (36 månader) av en randomiserad, kontrollerad studie där interventionsgruppen får vård från ett geriatriskt mobilt team utöver sin vanliga vård - kontrollgruppen får vård som vanligt. 102850
forsvall,
andreas
ÖL urologi, doktorand infektionsmedicin Lund,
Urologen Helsingborg
Utveckla prototyper och göra en studie på en ny typ av nål i syfte att minska infektionsrisk vid användandet av subcutana venportar samt medel för tid för denna och övriga studier/disputation. 715000
Hellgren,
Johan
Doktorand, AT-läkare,
AT-enheten, Helsingborgs lasarett
Biomarkörer, kognition och PROMs vid högeffektiv MS-behandling – natalizumab jämfört med rituximab. 435700
Huss,
Linnea
Specialistläkare, PhD, MD.,
Helsingborgs lasarett
Bröstcancerforskning vid Helsingborgs lasarett. Flera pågående projekt inom bröstcancerforskning. Syftet med forskningen är att förbättra diagnostik och behandling för bröstcancerpatienter. Anslag kommer även att användas för utbildningsmoment som krävs för docentur. 218400
Ignell,
Claes
Forskningsläkare, Doktor medicinsk vet.,
Obst & Gyn, Helsingborg
Helsingborgs förlossningskohort 1964-67: Faktorer under graviditet och förlossning i relation till senare hjärt-kärlsjukdom hos barnen. 235400
Iorizzo,
Linda
ÖL, PhD,
Kvinnokliniken, Helsingborg
Improved precision by reducing preanalytical errors in fetal scalp blood lactate sampling in labour. A longitudinal interventional study 143600
Krantz,
Monica
Sektionschef, överläkare.,
VO Obstetrik och GYnekologi Helsingborgs Lasarett
Ansökan om Extra anslag för kostsam utrustning. Ansökan gäller en 3D ultraljudsprobe för endoanalt ultraljud för diagnostik av eventuell sfinkterskada vid anal inkontinens efter förlossning. 253000
Leijonhufvud,
Åsa
Överläkare, PhD,
VO Obstetrik och Gynekologi, Helsingborgs Lasarett
OPTION- Outpatient induction: Labour induction at an outpatient setting- a multicenter randomized controlled trial. 236000
Ljungquist,
Oskar
Överläkare, PhD,
Infektionskliniken, Helsingborgs lasarett
6 månader post-doc i Tromsö, Norge: fördjupad kunskap i de allra mest antibiotikaresistenta tarmbakterierna 360000
Lundager Forberg,
Jakob
Forskningsansvarig Överläkare, PhD,
Akutmottagningen, Helsingborg Lasarett
Microwaves and Biomakers to detect traumatic Intracranial hemorrhage (MBI01) Projektet syftar till att kombinera en mikrovågsscanner och 9 biomarkörer för att upptäcka traumatisk intrakraniell blödning och jämföra detta med dagens "gold standard" som är skiktröntgen. 1164900
Madsen Härdig,
Bjarne
Sjusköterska, Docent,
Hjärtmottagningen, Helsingborgs Lasarett
Helsingborg Resuscitation and Cardiovascular Research Group. Gruppen driver viktig forskning inom: organisation, läkemedelsbehandling och teknikutveckling inom HLR-området och förmaksflimmerområdet. 467500
Mariusdottir,
Elin
Kirurg, doktorrand,
Kirurgen, Helsinborg
Förekomst av postoperativa komplikationer efter Hartmanns operation jämfört med främre resektion och abdominoperineal excision. 140200
Mikalauskas,
Tadas
kirurg,
Enhet för bröst sjukdomar, Helsingborgs lasarett
4-6 månaders utbildning innom onkoplastisk bröstkirurgi på KS, Stockholm 212000
Mårtensson,
Anders
Överläkare, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Studie av probiotisk behandling av pollenallergi. 319500
Nielsen,
Kari
Universitetslektor, docent, överläkare,
Hudkliniken, Helsingborgs lasarett
Akrala melanom i Sverige, 1990-2020. – Incidenstrender, riskfaktorer och molekylär tumörkarakterisering, som en möjlig plattform för framtida precisionsmedicin. 517000
Nordberg,
Björn
Överläkare, Doktorand,
Specialiserad medicin, Helsingborgs lasarett
The Effect of Weekly Text Messaging to Improve Retention across the PMTCT Cascade for Pregnant Women living with HIV 215350
Nyrenius,
Johan
Leg Psykolog, doktorand,
Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Helsingborg
Psykiatrisk samsjuklighet, funktion och stödbehov hos vuxna personer med autism diagnostiserad i vuxen ålder 155000
Olinder,
Jon
Infektionsläkare, överläkare, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Biomarkörer vid intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd. Utvärdering av dessas värde för att diskriminera mellan septisk och icke-infektiös sjukdom, för diagnostik, klinisk bedömning samt behandlingsresultat. 223000
Pearsson,
Kevin
Dokorand, ST-läkare,
Barnkliniken, Helsingborg
Epilepsikirurgi vid Tuberös Skleros Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett underlag för selektion av lämpliga kandidater för kirurgisk behandling av svår epilepsi vid tuberös skleros (TSC, tuberous sclerosis complex) samt att öka chansen till anfallskontroll och hög livskvalitet. 257900
Rempe,
Jakob
Specialistläkare Ortopedi, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Could Daily Physical Activity in School Improve Health in a Long-Term Perspective? - a prospective controlled physical activity intervention study. 144000
Svensson Neufert,
Rebecca
ST-läkare, doktorand,
Specialiserad medicin, Helsingborgs lasarett
Aspekter på rektalsköljning vid rektalcancer 313650
Tverring,
Jonas
ST-läkare, doktorand (disputation 21 jan 2022),
Infektionskliniken, Helsingborgs lasarett
Pivmecillinam with Amoxicillin/Clavulanic acid for Step Down Oral Therapy in Febrile UTIs Caused by ESBL-producing Enterobacterales (PACUTI) 243100
Wagenius,
Magnus
Öl, Verksamhetschef urologen NVS,
Urologen
Inköp av HIVEC system, Urologen NVS 106425
Wagenius,
Magnus
Överläkare, Verksamhetschef Urologen NVS,
Urol
Inköp Cystoscop+stapel till Urologmottagningen i Helsingborg. 886600
Wagenius,
Magnus
Öl, Verksamhetschef Urologen NVS,
Urologen
Inköp av Thulium fiber laser för stenbehandling vid VO Urologi Nordvästra Skånes Sjukhus Jag har bifogat offerter från 3 företag nedan. Vi ämnar prova alla 3 men sannolikt (andra har köpt pga totalpriset) är Addcare eller den nyare från EMS/Kungshusen det som är aktuellt. 1100000
Wänström,
Johan
Överläkare, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Fracture of the elbow – assessment and treatment. Doktorandavhandling om skador i armbågen. Utredning och behandling av dessa skador samt utvärdering av behandlingsresultatet eftersom kunskapen kring detta är begränsad. En del av studien innehåller ultraljud och nytt behöver införskaffas pga ålder. 613700
Öberg,
Stefan
Docent, överläkare,
VO Kirurgi, Helsingborg
Värdet av gångtest för att bedöma risk för komplikationer till kirurgi vid tjocktarmscancer 510400
Öberg,
Jonas
ST-läkare, doktorand,
Infektionsenheten, Helsingborgs lasarett
Streptococcus bovis och gastrointestinal cancer - epidemiologi, etiologi och diagnostik. I projektet undersöks sambandet mellan subarterna inom S. bovis-gruppen och gastrointestinal cancer, samt infektiös endokardit. Snabb och billig rutindiagnostik för subartbestämning utvecklas. 571800