Beviljade ansökningar 2020


Sökande Examen/tjänst
Område
Ändamål Summa
Aagaard,
Knut
Överläkare ort klin, doktorand,
Ort, Helsingborg
Akut traumatisk rotatorkuffruptur - en histopatologisk analys. 80330
Andersson,
Christian
Överläkare,
Urologi, Helsingborg
Drop-in prob och programvara för endoskopiskt intraoperativt ultraljud för laparoskopisk robotassisterad kirurgi 395000
Annborn,
Martin
sektionschef, överläkare, dr med vet,
VO AnOpIVA, Helsingborgs lasarett
Two parts: 1) A predefined substudy of the Target Temperature Management (TTM2) trial: Time until awakening, sedation and outcome. 2) Financial support for the position of site investigator (SI) at Helsingborg hospital for the clinical trial "The Beta-Lactam InfusioN Group (BLING) III study" 233000
Biegus,
Karol
Läkare, doktorand,
Geriatrik, Helsingborgs Lasarettet
How do medical interventions resulting from a Comprehensive Geriatric Assessment based care differ from usual care? 46750
Biegus,
Karol
Läkare, doktorand,
Geriatrik, Helsingborgs Lasarettet
How does health and social care consumption increase with multimorbidity? 95500
Bläckberg,
Mats
Med dr,
Urologen, helsingborg
SIGYN: Adjuvant instillation med Gemcitabine eller Mitomycin efter TURB för intermediärrisk icke-muskelinvasiv blåscancer – en prospektiv randomiserad fas III studie med translationell ansats. 535000
börner,
gabriel
Överläkare, doktorand,
VO kirurgi Helsingborgs lasarett
Symaskin för bukförslutning – kan den förenkla för kirurgen och ge en standardiserad bukförslutning på kortare tid? 1029000
dahlquist,
karin
doktorand och specialistläkare gyn/ob,
Helsingborg
Antibiotics in obstetrics Med målet att kartlägga antibiotikaanvändning inom förlossningsvården i Sverige. Studera komplikationer i form av infektioner i samband med graviditet, förlossning och i barnsängs period Studera antibiotika profylax, kan minska andelen infektioner? 85000
Edvinsson,
Camilla
Specialistläkare Anestesi och Intensivvård,
Helsingborgs lasarett
Biomarkers of oxidative stress in preeclampsia in a cohort of intensive care patients. 1. Identification of preeclamptic patients with high risk of developing critical illness with need for intensive care. 2. Risk stratification for the development of future cardiovascular disease. 132000
Egerstedt,
Anna
Enhetschef, MD,
Akutcentrum
Plasma protein biomarkers in relation to cardiac hemodynamics and across heart failure 108000
forsvall,
andreas
ÖL, doktorand,
Urologen, Helsingborg
Säkrare prostatabiopsier - nytt instrument + injektionsnål 876000
Huss,
Linnea
Specialistläkare kirurgi, PhD, MD.,
Kirurgiska kliniken, Helsingborgs Lasarett
D-vitamin och prognos vid bröstcancer Studera faktorer associerade med D-vitamin och uttryck av D-vitaminreceptorer i bröstcancervävnad för att identifiera grupper av patienter som skulle kunna ha nytta av D-vitaminsubstitution vid bröstcancerbehandling. 214000
Ignell,
Claes
Forskningsläkare, Doktor medicinsk vet.,
Obst & Gyn, Helsingborg
Diabetes in Pregnancy, Sweden (DIP-Swe) Följa upp graviditets-, förlossnings- och neonatala utfall hos kvinnor med diabetes typ 1 och 2 i Sverige. Nationella och lokala resultat redovisas, analyseras för att skapa målvärden för bra vård. 80600
Iorizzo,
Linda
ÖL, doktorand med planerad disputation 210326,
Kvinnokliniken, Helsingborg
The INSTANT Study - effectIveNeSs of scalp blood lacTAte measuremeNT 218700
Isacsson,
Anders
Doktorand, Ämnesansvarig, Överläkare, Enhetschef,
Helsingborg
Akuta knäprojektet - uppföljning av 1145 konsekutiva akuta knäskador med ledblödning subakut undersökta med magnetkamera 2002-2008. Förbättrad kunskap om långtidseffekter avseende symptomatisk och radiologisk artrosutveckling samt allmän och knäspecifik hälsa cirka 10 år efter akut knäskada. 417000
Johanna,
Broman
Specialistläkare, doktorand (ansökan),
Helsingborgs lasarett
Långvarig pediatrisk smärta ur ett nordiskt perspektiv 1: En deskriptiv studie av pCRPS (Pediatric Complex Regional Pain Syndrome) i Skandinavien och Tyskland 2: Systematisk meta-analys av prevalens och bakomliggande orsaker till långvarig pediatrisk smärta 142500
Johanna,
Broman
Specialistläkare, doktorand (ansökan),
Helsingborgs lasarett
Långvarig pediatrisk smärta ur ett nordiskt perspektiv 1: En deskriptiv studie av pCRPS (Pediatric Complex Regional Pain Syndrome) i Skandinavien och Tyskland 2: Systematisk meta-analys av prevalens och bakomliggande orsaker till långvarig pediatrisk smärta 0
Johansson,
Fredrik
Doktorand,
Hudkliniken Helsingborgs lasarett
The use of ex vivo confocal microscopy in routine dermatologic surgery. 316400
Johnsson,
Jesper
Specialistläkare och deltidsdoktorand,
VO AneOpIVA, Helsingborgs Lasarett
"Predictive modeling and severity scoring after cardiac arrest with focus on clinical variables" Projektet syftar till att beskriva hjärtstoppspopulationen som vårdas inom intensivvården samt ta fram enkla men pålitliga modeller/algoritmer som beslutsstöd för tidig prediktion av kliniskt utfall. 100000
Johnsson,
Jesper
Specialistläkare och deltidsdoktorand,
VO AneOpIVA, Helsingborgs Lasarett
Inköp av marknadens mest avancerad simuleringsutrustning för verklighetstrogen klinisk träning av hjärtultraljud (TEE/TTE), lungultraljud samt POCUS (point-of-care ultrasound) innefattades akut patientnära undersökning av bukorgan. Utrustningen är tänkt att användas av samtliga intresserade klinker. 725000
Jörgren,
Fredrik
Överläkare, Medicine doktor,
VO Kirurgi, Helsingborgs lasarett
Prognostisk betydelse av tumour deposits vid koloncancer: analys av populationsbaserade data från Svenska Kolorektal Cancer Registret. Analys av data i Svenska Kolorektal Cancer Registret (SCRCR) ifall förekomst av tumour deposits (TD) vid koloncancer påverkar det onkologiska utfallet. 149800
Kappelin,
Johan
Överläkare, doktorand,
Hudmottagningen, Helsingborgs lasarett
Basalcellscancer – Epidemiologi och val av behandling i den kliniska vardagen. Syftet är dels att värdera sedvanlig kirurgi som behandling av basalcellscancer (artikel publicerad) och dels att undersöka basalcellscancerns förekomst och riskfaktorer i den svenska befolkningen. 295000
Kjölvmark,
Charlott
Disputerad,
Helsingborgs lasarett
A decade of Acinetobacter spp bacteremias a population-based study of epidemiology, clinical features, mortality and genetic bacterial characteristics. 75500
Larsson,
Oskar
Akutläkare, ST-läkare anestesi,
Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
60000
Lindgren,
Hans
Överläkare, PhD, Docent,
Kir klin Helsingborg
Utvärdering av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) före och efter behandling av nedre urinvägsbesvär pga. godartad prostataförstoring 55000
Ljungquist,
Oskar
Doktorand, Överläkare,
VO Specialiserad medicin, Helsingborgs lasarett
Pivmecillinam with Amoxicillin/clavulanic acid for Step Down Oral Therapy in Febrile UTIs Caused by ESBL-producing Enterobacterales. 28600
Madsen Härdig,
Bjarne
Sjuksöterska, Dr Med Vet, Docent,
HJärtmott/avd Hbg sjukhus
Att inom Helsingborg Resuscitation and Cardiovascular Research utvärdera. adrenalins verkningar och biverkningar vid användning inom hjärt-lungräddning inför designen av en multicenterstudie samt utvärdera organisatorisk struktur och läkemedelsbehandlingar för förmaksflimmer, kan dessa optimeras? 658500
Mirzaei,
Layla
Specialistläkare,
Kirurgkliniken, Helsingborg
Optimal endoskopisk behandling av galläckage 53500
Mårtensson,
Anders Sven
Överläkare, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Studie av probiotisk behandling av pollenallergi. 204000
Netterlid,
Axel
Specialistläkare, Doktorand,
Barnkliniken, Helsingborg
Outcome of growth hormone treatment after childhood cancer, importance for growth and metabolism Syftet är att utvärdera tillväxthormonbehandling hos barn och ungdomar som fått tillväxthormonbrist efter barncancer. Med ökad kunskap om vilken effekt behandlingen har kan denne optimeras. 85000
Nielsen,
Kari
Docent, universitetslektor, överläkare.,
Hudmottagningen Helsingborgs lasarett
Molekylär diagnostik av primära pigmenterade hudtumörer och melanom i klinisk rutinsjukvård – Ett translationellt forskningsprojekt inom BioMEL. 588300
Nielsen,
Niklas
Universitetslektor, överläkare, docent,
Anestesi och intensivvård, Helsingborgs lasarett
Grundläggande forskningsmetodik, VMFN28, 30 högskolepoäng. 522500
nilsson,
charlotta
specialistläkare, medicine doktor,
Barnkliniken, Helsingborgs lasarett
Identifiering av biomarkörer för uppkomsten av komplikationer hos barn med typ 1 diabetes i Helsingborg 246000
Nordberg,
Björn
Överläkare, Doktorand,
Helsingborgs lasarett
The Effect of Weekly Text Messaging to Improve Retention across the PMTCT Cascade for Pregnant Women living with HIV 167000
Olinder,
Jon
Överläkare, doktorand,
Infektionskliniken, Helsingborg
Biomarkörer vid intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd. Utvärdering av dessas värde för att diskriminera mellan septisk och icke-infektiös sjukdom för diagnostik, klinisk bedömning samt behandlingsresultat. 282300
Olsson,
Patrik
ST-läk akutsjukvård, doktorand,
Akutmottagningen, Helsingborgs lasarett
Generisk läkemedelssubstitution vid epilepsi - farmakokinetiska och kliniska aspekter 35633
Scherman,
Peter
Specialistläkare, doktorand,
Kirurgkliniken, Helsingborgs lasarett
Behandling av levermetastaser från tjock- och ändtarmscancer Målet är att identifiera prognostiska faktorer som förbättrar urvalet av och ökar möjligheten för patienter med kolorektala levermetastaser att bli behandlade med kurativ intention. 214000
Stene,
Christina
Överläkare,
Skånes Sjukhus NordVäst
Significance of Inflammatory Proteins and Probiotics in Management of Colorectal Cancer Projektet syftar till att finna nya och förbättra befintliga behandlingsstrategier för avancerad cancer i tjock- och ändtarm. Ansökan avser medel för att möjliggöra disputation under 2021. 172500
Stuart,
Andrea
sektionschef, överläkare, phD,
KK, Helsingborg
Undersöka risken för dödfödhet beroende på paritet, BMI och gestationslängd 84000
Teurneau-Hermansson,
Karl
Specialist allmänkirurgi, ST-läk urologi,
Urologiska kliniken, Helsingborgs lasarett
Akut skrotum - utvärdering av en ny behandlingsalgoritm 51000
Thimansson,
Erik
Överläkare, doktorand,
Röntgenavdelningen Helsingborgs Sjukhus
Titel: Utvärdering av artificiell intelligens vid MR prostata inom organiserad prostatacancertestning OPT. Syfte: Att utvärdera om och hur Artificiell Intelligens (AI) kan hjälpa radiologen vid granskningen av MR vid screening (OPT som modell). 167500
Ulriksdotter,
Josefin
ST-läkare samt doktorand,
Hudmottagningen Helsingborgs lasarett
Medical Devices - kontaktallergi ett kliniskt problem? (Ang etikansökan - godkänd ansökan Dnr: 2020-02190, för analys av retrospektiva data samt konsekutiva. Ansökan för inventeringsstudien har dragits på sammanträde, svar väntas i sept) (Ang kostnader nedan är OH inkluderat i posten övrigt.) 207000
Wagenius,
Johanna
Verksamhetschef, överläkare,
Obstetrik och Gynekologi, Helsingborgs lasarett
Simball Box. Laparoskopisimulator för utveckling av kirurgisk teknik för gynekologer. Ska användas i utbildningsrum där vi även kommer att ha träning i sutureringsteknik för barnmorskor och läkare. 277000
von Geijer,
Louise
ST-läkare,
Ob/Gyn Helsingborg
COPE: COVID-19 in Pregnancy and Early childhood - a Swedish multicenter study. The purpose of this project is to study the impact of testing positive for SARS-CoV-2/COVID-19 on pregnancy, maternal and neonatal outcome. 23100
Zimmerman,
Malin
ST-läkare, med dr,
Ortopeden, Helsingborgs Lasarett
Sambandet mellan metabola syndromet och handartros 172700