Beviljade ansökningar hösten 2017


Sökande Examen/tjänst
Område
Ändamål Summa
Ignell,
Claes
Överläkare, Doktor medicinsk vetenskap,
Obst & Gyn, Helsingborg
Studier kring The Helsingborg Birth Cohort från 1964-67: Viktavvikelse, rökning samt andra faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod i relation till senare dödlighet och hälsa hos mammor och barn. Aktuell inriktning: Lungsjukdomar hos de 50-åriga "barnen". 83200
Johansson,
Maurits
ST-läkare, doktorand,
Helsingborgs lasarett
On Apathy: Its clinical aspects in neurodegenerative diseases 386300
Ekdahl,
Anne
överläkare, PhD,
Medicinska Specialistkliniken
Är vård givet med ett Geriatriskt SjukhusAnslutet team (GerSAT) bättre en vanlig vård? en randomiserad kontrollerad studie. 275000
Gabriel,
Börner
Överläkare,
VO kirurgi Helsingborgs lasarett
Nyutvecklad suturmaskin för bukförslutning vid medellinjesnitt – kan den förenkla för kirurgen och ge en standardiserad bukförslutning på kortare tid? 548500
forsvall,
andreas
Spec läk kirurgi och urologi, doktorand.,
Urologen, Helsingborg.
Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier 668000
Pikkemaat,
Miriam
Specialist i allmänmedicin, Doktorand,
Vårdcentral Husensjö, Helsingborg
Biokemiska markörers betydelse för hjärtkärlkomplikationer och död hos patienter med nydiagnosticerad diabetes mellitus typ 2, Skaraborgs diabetes register. Betydelse av diabetes och socioekonomi för död och kardiovaskulär händelse hos patienter med hypertoni: en kohortstudie 165000
Nielsen,
Niklas
Överläkare, docent,
Anestesi och intensivvård, Helsingborgs lasarett
Proteomik vid hjärtstillestånd ¬– tidsprofil, prediktion och relation till septisk chock ¬– explorativ analys med masspektrometri 280500
Jörgren,
Fredrik
Överläkare, Medicine doktor,
VO Kirurgi, Helsingborgs lasarett
Peroperativ perforation vid resektionskirurgi för rektalcancer: skillnad i onkologiskt utfall beroende på perforationens lokalisation? Analys av data i Svenska Kolorektal Cancer Registret (SCRCR) ifall den peroperativa perforationens lokalisation rektalcancerkirurgi påverkar onkologiskt utfall. 145200
Wagenius,
Magnus
Öl.Spec i urologi. FEBU,
Urologen Helsingborg
Operativ behandling av njursten en studie vid Helsingborg/Ängelholms lasarett i Region Skåne. Data från PCNL och uretäroscopiska behandlingar i NVS 2009-2015. Studera behandlingsresultat och komplikationer. Resultaten kommer att direkt påverka och utveckla klinisk praktisk sten-verksamhet i NVS 143500
Rydén,
Cecilia
Överläkare, docent,
Infektionskliniken Helsingborg
Akutfasproteinmätning vid svåra intensivvårdskrävande tillstånd. Klinisk utvärdering av biomarkörer för diagnos, förlopp, prognos och behandling.Projektet utgör en utvidgning samt fortsättning av pågående projekt rörande biomarkörer vid intensivvårdskrävande tillstånd under initiala 7 vårddygn. 750600
Walldén,
Linda
Neonatal Sjuksköterska,
Helsingborgs Lasarett
CEPS nyfödd är en grupp som tränar förlossnings/neonatal personal i en återupplivning av det nyfödda barnet. Träning sker i simulatormiljö med filmning och återkoppling. Vi är nu i stort behov av att uppdatera uttjänt utrustning i form av träningsdockor och GoPro kamera. 43100
Saleh,
Muna
Specialistläkare,
Reumatologi/internmedicin
Adverse pregnancy outcomes (APOs) in women with SLE 75000
Johnsson,
Jesper
Specialistläkare, doktorand,
Ane/Op/IVA, Helsingborgs Lasarett
Predictive modelingseverity scoring after cardiac arrest with focus on clinical variables. 126000
Mariusdottir,
Elin
läkare, doktorand,
Helsingborg Lasarett
Indikation för Hartmanns operation vid rektalcancer och förekomst av bäckensepsis postoperativt/Studien syftar till att kartlägga indikationen för Hartmanns operation samt utvärdera operationsspecifik komplikation för att kunna ge rekommendationer för vilka patienter som är lämpliga för Operationen. 84200
Ebner,
Florian
Överläkare, doktorand,
Helsingborg
Forskningsprojekt:Association mellan arteriell syrgas- och koldioxidtryckpartialtryck i medvetslösa patienter efter hjärtstopp och neurologisk funktionsnivå efter 6 månader. Utbildning: Forskarskola för kliniskt verksamma läkare. 189800
Källén,
Kristina
Överläkare, Universitetslektor, docent,
Helsingborgs lasarett
Anfallsfrihet vid epilepsi – genom effektiv läkemedelsbehandling 215600
nilsson,
charlotta
specialistläkare barnmedicin, medicine doktor,
Helsingborgs lasarett
Gestationell diabetes mellitus – framtida risk för mamma och barn. Studera plasmaproteiner som kan identifiera bakomliggande mekanismer för uppkomst av graviditetsdiabetes och för prediktion av framtida diabetesutveckling hos dessa kvinnor samt ev koppling till framtida övervikt hos barnen. 137500
Kappelin,
Johan
Specialistläkare, doktorand,
Hudkliniken, Helsingborgs lasarett
Projekttitel: Basalcellscancer – Diagnostisk säkerhet och val av behandling i den kliniska vardagen. 685100
pärsson,
håkan
Docent, Överläkare,
Kirurgi, Helsingborg
Monitorering av fotcirkulation med 2D-perfusionsangiografi, tåtryck, saturation och syrgastension hos patienter som behandlas för kritisk ischemi i nedre extremiteter. Genom att studera vävnadperfusion i samband med endovaskulär intervention kan man värdera behandlingsresultatet omedelbart. 125700
Mårtensson,
Anders§
Överläkare, MD, doktorand,
ÖNH, Helsingborg
Sinonasal microbiome transplant as a therapy for chronic rhinosinusitis without nasal polyps (CRSs NP). 135000
Nordberg,
Björn
Överläkare, doktorand,
Infektionsenheten, Helsingborgs lasarett
The Effect of Weekly Text Messaging to Improve Retention across the PMTCT Cascade for Pregnant HIV-Infected Women: A Randomized Controlled Trial (WelTel PMTCT) 155000
Källén,
Kristina
Överläkare, Universitetslektor, Docent,
Specialiserad Medicin,Helsingborgs lasarett
7TMR av hjärnan vid Epilepsi (7T brain imaging in epilepsy) 253000
Göransson,
Patrik
Enhetschef, Psykologexamen, MSc, predoktorand,
Cancerrehabmott. Hbg Lasarett
En plan för en plan - Framtagande och utvärdering av en implementeringsstrategi för återkommande bedömning av rehabiliteringsbehov, ”Min vårdplan” och beteendemedicinskt kontaktsjuksköterskestöd. 104000
Tyrberg,
Maria
Överläkare Med DR,
Ögon, helsingborg
Diabetesretinopati och retinala tromboser, epidemiologi, OCT-angiografi och elektrofysiologi. 289300
Rantala,
Andreas
Dr med vet, ambulanssjuksköterska,
Pre- och Intrahosp akutsjukvård, Sund
Personcentrerade PREM-mått inom akut- och ambulanssjukvård samt somatisk slutenvård. 148200
Nielsen,
Kari
Överläkare, Docent,
Hudkliniken Helsingborgs lasarett
Installations-, utbildnings-, drift- och servicekostnader för utrustning som tidigare beviljats anslag (Gorthonanslag våren 2017). Utrustningen är ett reflektanskonfokalmikroskop med tillhörande Ex-vivo-applikation. Utrustningen förväntas bland annat bidra till säkrare diagnostik av hudtumörer. 430000
Dahlquist,
Karin
Leg läkare,
OG Helsingborg
"Antibiotics in Obstetrics". Projektet består av 5 delprojekt som ämnar utmynna i en doktorsavhandling med huvudhandledare Professor Karin Källen, reproduktionsepidemiolog, Lund, bihandledare Andrea Stuart, gynekolog samt bihandledare Charlott Kjölvmark infektionsläkare. 112500
Edelhamre,
Marcus
Överläkare, medicine doktor,
VO Kirurgi, Helsingborgslasarett
History as a predictor for Intracranial hemorrhage after Trauma (HIT) – En prospektiv multicenterstudie av skallskador i Skåne 525000
Richard,
Frobell
FoU chef, Docent,
Sund, HBG lasarett
Riktat forskningsstöd till forskare på Helsingborgs lasarett 275000
Per,
Flisberg
Överläkare, Docent,
AN/OP/IVA Helsingborgs Lasarett
Storz C-Mac videolaryngoskop och fiberintubationsutrustning 605000
Ljugnquist,
Oskar
Specialistläkare, doktorand,
Infektionsenheten, VO specialiserad medicin
Prevalens av ESBL/pAmpC-producerande Enterobacteriaceae hos patienter med utlandsförvärvad diarré. 78000
Annborn,
Martin
öl, dr med vet,
ANOPIVA, Helsingborgs lasarett
1) Site investigator (SI) för Helsingborgs lasaretts deltagande i Hypothermia versus standard care after cardiac arrest - a randomized clinical trial (TTM2) 2) En fördefinerad substudie till TTM2 - Time until awakening, sedationoutcome 318000
Tomas,
Vedin
Specialist i Kirurgi, doktoran AKVL,
Kirurgkliniken Helsingborg
Medel till ny laparoskopisimulator Gorthons träningscentrum 314750
Enoksson,
Frida
Öl, med dr,
ÖNH, Helsingborg
Otitprojekten Mastoidit i Sverige och SOM-studien. Tidigare har jag sökt 2 separata anslag för dessa men önskar nu slå samman dem för att underlätta administrationen. 90800
Söbirk,
Sara
Läkare, doktorand,
Infektion, Helsingborg
Leishmaniasis i Sverige, observationsstudier och laborativ studie i samarbete med Folkhälsomyndigheten och det europeiska forskningskonsortiet LeishMan. 136400
   
Summa  
9097750 

Beviljade ansökningar våren 2017


Sökande Examen/tjänst
Område
Ändamål Summa
Tyrberg,
Maria
Överläkare, PhD,
Helsingborg
Utökade undersökningsmöjligheter med OCT angio vid kliniska-, forsknings- samt undervisnings situationer 891600
Nielsen,
Kari
Med. Dr., överläkare,
Hudkliniken, Helsingborgs lasarett
BioMEL- translationell forskning kring pigmenterade hudtumörer. Konfokalmikroskopering som är en non-invasiv metod kompletterar etablerade pre-operativa diagnostiska metoder, så cancerdiagnoser selekteras ut säkrare. Användning även inom doktorandprojekt för dr Kappelin (Doktorandanmäld feb. 2017) 3700000
Wagenius,
Johanna
Sektionschef, överläkare,
Gynekologi, Helsingborgs lasarett
Office-hysteroskopi 529950
   
Summa  
5121550