Stadgar

Stiftelsen, vars namn är Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Har bildats enligt testamente av Stig och Ragna Gorthon.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning inom läkarvetenskapen samt att främja medicinsk vetenskaplig forskning. Därjämte må stiftelsen även främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna eller sjuka.

Till fullföljd av ändamålet skall understöd lämnas till sådana enskilda personer och institutioner, som är därtill berättigade enligt stiftelsen ändamål. Understöd för medicinsk utbildning och medicinsk vetenskaplig forskning skall främst lämnas personer verksamma i Helsingborg med omnejd.Understöd för andra ändamål får främst lämnas till svenska medborgare. Som är eller varit anställda till lands eller sjöss hos de gorthonska rederierna eller dessas efterlevande änkor och barn. Därest stiftelsen skulle försälja sina aktier i Gorthon Invest AB eller dessa bolag säljer sina aktier i Gorthons Rederi AB skall företrädesrätt till understöd endast tillkomma sådana anställda i gorthonska rederierna, som varit anställda före stiftelsens bildande eller medan stiftelsen indirekt ägt aktier i Rederi AB Gylfe samt till efterlevande änkor och barn till sådana anställda.

Innan stiftelsen lämnar understöd för medicinsk utbildning eller vetenskaplig forskning skall styrelsen inhämta förslag av en nämnd bestående av ordföranden i Helsingborgs läkarsällskap, chefsläkaren vid Helsingborgs lasarett samt klinikchefen vid kirurgiska kliniken vid lasarettet i Helsingborg.