Anvisningar för ansökan från Stig och Ragna Gorthon´s stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt, medicinsk utbildning och vårdutbildning inklusive forskarutbildningskurser genom bidrag till alla kostnader som erfordras för att genomföra planerad aktivitet.
Bidrag kan lämnas till läkare eller annan vårdpersonal i Helsingborg med omnejd.
Stiftelsens huvudsyfte är att bidra till en god sjukvård med kvalificerade medarbetare.
Bidrag lämnas inte till verksamhet som ryms inom den befintliga sjukvårdsbudgeten eller till grundutbildning, inte heller till kongressresor eller kurser i anslutning till kongresser.

Generella synpunkter.


Formalia avseenden ansökan är väsentliga. Ansökan sker elektroniskt via www.gorthonstiftelsen.se där huvudblanketten skall var komplett ifylld och relevanta bilagor bifogade. Ansökan skall vara undertecknad av huvudsökanden och det skall framgå att verksamhetschefen läst den och gett sitt godkännande. Verksamhetschefen garanterar därmed att det finns förutsättningar och ledig tid för att genomföra projekt och/eller utbildning.

Bilaga 1. En detaljerad specifikation av kostnader för personal, apparatur, material och annat skall lämnas och omfatta allt.

Bilaga 2. Redogörelse skall lämnas för tidigare erhållna bidrag (ange projekt nr) innan nytt kan beviljas.


Forsknings och utvecklingprojekt


Bilaga 3. Ett väl formulerat projekt program inklusive översiktlig tidsplan är viktigt för bedömningen av ansökan. Bifoga även en statistisk analys av projektet där så erfordras för att visa att omfattningen är tillräckligt för att uppnå signifikanta resultat. Vårdpersonal som ansöker om bidrag skall göra detta med etablerad omvårdnadsforskare eller läkare som medsökande. Förteckning över egna relevanta publikationer skall bifogas på denna bilaga.


Utrustning


Kostnad skall anges exklusive moms. Utrustningen blir inte personlig utan tillhör Helsingborgs lasarett. Ansökan om forskningsdator beviljas inte då du som forskare efter prövning av din verksamhetschef kan få tillgång till dator med lämplig prestanda under den tid du har anslag från stiftelsen.

Utbildning


Utbildning, kurser eller praktiskt arbete, inom eller utom landet kan stödjas under 1-12 månader för att tillföra sjukvården i Helsingborg nya kunskaper/metoder. Understöd lämnas till personer fast knutna till sjukvården i Helsingborg. Inbjudan, program och underlag med garanti för att aktiviteten kan genomföras eller att du är antagen till utbildningen bifogas i bilaga.
Klicka här för anvisningar för postdoc-graduate stipendium

Egen tid


Egen tid för forskning, utveckling och utbildning ersätts för läkare med stipendium (=nettolön). Ersättningsnivån är bruttolön för annan sjukvårdspersonal och undantagsvis i speciella fall för läkare. Tiden anges i veckor eller månader. I ansökan skall finnas uppgift om bruttolön och om nettolön exklusive sociala avgifter och skatt men inklusive semester ersättning. Dispositionstiden för beviljade bidrag är 2 år. Medel som inte utnyttjats inom 2 år återgår till stiftelsen såvida inte läkarnämnden efter ansökan beslutar annorlunda.


Bilagor att bifoga ansökan
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4