Vid beviljat bidrag

Anvisningar för dig som fått bidrag från Stig och Ragna Gorthons Stiftelse  • Inköp av utrustning sker uteslutande genom sjukhusets inköpsorganisation. Samtliga inom ramen för projektet inköpta utrustningar tillhör Helsingborgs lasarett.


  • Räkningar, fakturor, begäran om löneutbetalningar, o.s.v., insändes till Ulla-Britt Karlsson, Olympiahuset plan 2 för sakkontroll. Ange projektnummer så att rätt kostnadsställe belastas. Ange i förekommande fall till vilken person – namn och personnummer - utbetalning skall ske och även betalningssätt t.ex. personkonto, bankkonto. Efter sakkontroll sker attestering av särskilt utsedd person.


  • Ersättning enligt särskilda avtal eller till t.ex. handelsbolag medges inte.


  • Om ersättning skall utgå till person, som inte är anställd vid Helsingborgs lasarett, utgår ersättning efter rimlig ”taxa” mot bakgrund av personens kompetens. Ersättning utbetalas som arvode via lönesektionen. Ange namn, personnummer, adress samt eventuellt bank-/postgirokonto.


  • Om du vill veta, hur mycket du har kvar av ditt anslag kan du vända dig till Ulla-Britt Karlsson (ankn 62597) för besked.


  • Ditt anslag disponerar du under nästkommande två kalenderår. Outnyttjad del av anslaget återgår därefter till stiftelsen.


  • Om din tjänst i Helsingborg upphör är huvudregeln att resterande medel återförs till stiftelsen. Undantag från detta är tillfällig ledighet vid randtjänstgöring och ledigheter som är direkt kopplade till ditt forskningsprojekt.